תנ"ך מנוקד - מפרשי תורה: אונקלוס, יונתן, רש"י, רשב"ם, אבן עזרא, רמב"ן, ריקאנטי, תולדות יצחק לר"י קארו, תורה תמימה - מפרשי נ"ך: רש"י, אבן עזרא, רד"ק, רלב"ג, מצודת דוד, מצודת ציון - ששה סדרי משנה - מפרשי משנה: ריבמ"ץ, רמב"ם, ברטנורא - תלמוד בבלי , מסכתות קטנות , תוספתא ,אוצר לעזי רש"י לתנ"ך ותלמוד - תלמוד ירושלמי זוהר, תיקוני זוהר, זוהר חדש - מפרשי ש"ס: רש"י, תוספות, ר"י מיגאש, רי"ף, ראב"ן, רא"ש, רמב"ן, רשב"א, ריטב"א, בעל המאור עם כתוב שם ( השגות הראב"ד ), תוס' רי"ד, ספר הישר לרבינו תם, המאירי (מועד ) , מהרש"א , פני יהושע, טורי אבן, גבורת ארי, זרע יצחק, עוד יוסף חי, שפת אמת, ים של שלמה, חתם סופר, רע"א (נשים ונזיקין), ערוך לנר, נחלת דוד, חזון איש (זרעים, מועד, יו"ד), תורת חיים - מדרשי הלכה: מכילתא דרבי ישמעאל, מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי, ספרא, ספרי, מדרש תנאים - מדרשי אגדה: מדרש רבה, מדרש זוטא, מדרש תנחומא, פסיקתא דרב כהנא, פסיקתא רבתי, אגדת בראשית, מדרש שמואל, מדרש תהלים, מדרש משלי, סדר עולם רבה, פרקי דרבי אליעזר, תנא דבי אליהו רבה, תנא דבי אליהו זוטא, אוצר המדרשים, ילקוט שמעוני, מדרש ילמדנו, ברייתא דמלאכת המשכן, מגילת תענית, קטעי מדרשים מן הגניזה, שכל טוב, מדרש אגדה, לקח טוב, פתרון תורה, בראשית רבתי, משנת רבי אליעזר - גאונים: שאילתות דרב אחאי גאון, סדר רב עמרם גאון, תשובות (שערי צדק, מוסאפיה–ליק, החדשות–אופק, הרכבי, שערי תשובה, גאונים קדמונים, קורנול), משפטי שבועות, השטרות, הלכות קצובות, החילוקים, רב נטרונאי גאון, הלכות גדולות, גאוני מזרח ומערב, אגרת רב שרירא גאון, סדר תנאים ואמוראים - ספרי הלכה ומנהג (ראשונים): אבודרהם, האגור, האורה, אור זרוע, אורחות חיים, האשכול, דינא דגרמי, הלכות מהר"י ווייל, כלבו, כפתור ופרח, מגן אבות (למאירי), מהרי"ל (מנהגים), מחזור ויטרי, המחכים, ספר חסידים המנהגות, המנהגים (טירנא), מנהגי מהר"ש, משפט החרם, נימוקי ר' מנחם מירזבורק, סדר טרויש, העיטור, העיתים, על הכל, הפרנס, ראבי"ה, רבנו ירוחם, ריקאנטי, תורת האדם, תשב"ץ קטן, סידור רש"י, פירושי סידור התפילה לרוקח, עבודת הקודש ופסקי חלה לרשב"א, רי"ץ גיאת, שיבולי הלקט, בעלי הנפש לראב"ד, קרית ספר למאירי, התרומה, המנהיג, ראבי"ה - ספרי מצוות (ראשונים): ספר המצוות לרמב"ם, יראים, החינוך, סמ"ק - ספרי מחשבה ומוסר (ראשונים): אורחות חיים לרא"ש, אורחות צדיקים, האמונה הרמה, אמונות ודעות, יסוד מורא, הכוזרי, מבחר פנינים, מגן אבות לרשב"ץ על אבות, מורה נבוכים, מרכבת המשנה על אבות, העיקרים, פירוש הרמב"ם לאבות, פירוש רבינו יונה על אבות, פרקי משה על אבות, שמונה פרקים לרמב"ם, שערי תשובה, תיקון מידות הנפש, חובות הלבבות, דרשות הר"ן, מנורת המאור, תורת המנחה, האמונה והבטחון לרמב"ן, סודי רזיי, ספר השם, ישועות משיחו, משמיע ישועה - רמב"ם ומפרשים – מגיד משנה, כסף משנה, לחם משנה, הגהות מיימוניות, משנה למלך, רדב"ז, מגדל עוז, אגרות הרמ"ה, יד המלך, אור שמח - טור - ובית יוסף על הטור - שולחן ערוך ומפרשים: ביאור הגר"א, לבוש (אה"ע חו"מ ויו"ד), שו"ע הרב ( או"ח ויו"ד), ערוך השולחן (או"ח ויו"ד), חלקת מחוקק, בית שמואל, ש"ך, מגן אברהם, ט"ז (או"ח), קצות החושן, שערי תשובה, פתחי תשובה (יו"ד), ברכי יוסף (או"ח), נתיבות המשפט, משובב נתיבות, משנה ברורה, ביאור הלכה, קיצור שולחן ערוך כ410 כרכים של ספרי שאלות ותשובות מתקופת הגאונים ועד זמננו אבני האפוד אבני נזר אבני שיש אבקת רוכל אגרות משה אדמת קודש אוהב משפט אורח משפט אחיעזר אמונת שמואל אפרקסתא דעניא אשר לשלמה באר שבע ב"ח בית יהודה בית יוסף בית רידב"ז בית שערים בנימין זאב בנין ציון בעי חיי בעלי התוספות בצל החכמה (א-ד) ברכת אברהם גבורות יצחק גינת ורדים דברי חיים דברי חכמים דברי יוסף דברי יציב + ליקוטים דברי ריבות דעת כהן דרכי נעם האלף לך שלמה היכל יצחק הלכות קטנות הר צבי הרמב"ם ויען יוסף ויקרא אברהם זבחי צדק זכרון יהודה זכרון יוסף זכרון משה חדוות יעקב חוות יאיר חוט המשולש חזה התנופה חיד"א חידושי הרי"ם חיים ביד חיים שאל חכם צבי חכמי פרובינציא חלקת יעקב חתם סופר טוב עין יביע אומר יד חנוך יהודה יעלה יוסף אומץ יורו משפטיך ליעקב יחווה דעת יחל ישראל יכין ובועז יש מאין ישועות מלכו ישמח לבב כנסת הגדולה לב דוד לקט יושר מבי"ט מהר"ח אור זרוע מהרח"ש מהר"י בי רב מהר"י בן לב מהר"י ווייל מהר"י ברונא מהרי"ט מהריט"ץ מהרי"ף מהרי"ק מהרלב"ח מהר"ם אלשקר מהר"ם אלשיך מהר"ם גאלנטי מהר"ם חלאווה מהר"ם מרוטנברג מהר"ם פדובה מהרשד"ם מהרש"ך מהרש"ל מהרש"ם מור ואהלות מחנה ישראל מים עמוקים מכתם לדוד מלמד להועיל מן השמים מנחת יצחק מנחת שלמה מעשה ניסים מפענח נעלמים מראה יחזקאל משאת בנימין משיב דבר משנה הלכות משפט כהן משפטים ישרים נבחר מכסף נודע ביהודה נכח השולחן נושא האפוד ספר הישר עבודת הגרשוני עוגת אליהו עוללות הכרם עונג יו"ט עזרת כהן עטרת פז עין יצחק עמק הלכה פאר אהרן פנים מאירות פסקי דין רבניים פסקי עוזיאל פעולת צדיק פרח שושן צדקה ומשפט ציץ אליעזר צמח צדק הקדמון קול מבשר ראב"ד רא"ם ראנ"ח רא"ש רב פעלים רבי ב. אשכנזי רבי עקיבא איגר רבינו גרשום רדב"ז רד"ך ר"י מיגאש ריב"ש רי"ד ריטב"א רי"ף רמ"א רמב"ן רמ"ז רמ"ע מפאנו ר"ע הילדסהיימר ר"ן רשב"א ומכתבי יד רשב"ש רש"י שאילת דוד שאילת יעבץ שארית יוסף שבות יעקב שבט הלוי שואל ומשיב קמא שואל ונשאל שופריה דיעקב שיבת ציון שיח יצחק שמחת כהן שפת אמת שרידי אש שתי הלחם תורה לשמה 28 כרכים של האנציקלופדיה התלמודית פרוייקט השו"ת, בר אילן, התקליטור התורני, The Responsa Project, Responsa, Bar Ilan, Responsa, שו"ת, פרויקט השו"ת, פרויקט שו"ת, פרוייקט שו"ת

פרוייקט השו"ת, בר אילן, התקליטור התורני, The Responsa Project, Responsa, Bar Ilan, Responsa, שו"ת, פרויקט השו"ת, פרויקט שו"ת, פרוייקט שו"ת

תקליטור השו"ת, תקליטור, תורני, מאגר , יהדות, מאגר מידע תורני, פרויקט השאלות והתשובות, פרוייקט שאלות ותשובות,