שו"ת

שו"ת מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 103467 מקורות עבור שו"ת. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 268,470 מקורות


1

תשובות רב נטרונאי גאון - ברודי (אופק) אבן העזר - הערות סימן שט

 תשובות רב נטרונאי גאון - ברודי (אופק) אבן העזר - הערות סימן שט* שו"ת ריב"ש, סי' קו [על - פי הדפוס הראשון, קושטנטינה ש"ז]; אוה"ג כתובות, סי' שנב

2

חומת אנך - הערות ויקרא פרשת קדושים

 יששכר מאמרי השבתות מאמר ב' אות ח'.כב) ע' נחל קדומים פ' לך אות ב', ופ' בחוקותי אות א', ונחל אשכול שה"ש אות י"ג, ויוסף תהלות א', צ"ד, וראשי אבות פ"ג מ"ה.כג) ע' תוס' כתובות נ"ב ע"א סוד"ה והי', דבתו אינה כגופו, וע' שו"ת טוב טעם ודעת מהדורא ג' ח"ב סי' צ"ב, ונחל קדומים פ' מטות אות ה', והגהות החיד"א ז"ל למוסרי של"ה סו"פ חקת ד"ה ויעש משה, ומד"ק מע' א' אות ל"ו, ושמי קדם שם, ודבש לפי מע' א' אות ל"ג.כד) ע' זוה"ק פ' קדושים פ"ז ע"ב, ופ' פנחס רכ"ז ע"ב, וזו"ח מד' הנעלם פ' בראשית ז'

3

רבי אליהו מזרחי במדבר פרשת בהעלותך פרק ח

 של "ששת מיבעי ליה" במקומה עומדת, כי הסתם יאמר על הקצת, מפני שלא חשש הכתוב להוציא אחד מן החשבון, כמו (בראשית מה, כב) "לכלם נתן לאיש חליפות" שהוא חוץ מבנימין, אף כאן אמר נרות ונרותיה, בעבור הששה, שלא חשש הכתוב להוציא אחד מן החשבון.והרב רבי יצחק בר' ששת נשאל (שו"ת הרב"ש תשובה ת') על פירוש זה המאמר, והשיב: שרז"ל הוקשה להם, אחר שאין פנים ואחוריים למנורה, רק פי הנרות הוא הפנים, מה צריך לומר אל נוכח פי הנרות יאירו. ולזה אמרו, שפני המנורה האמורים כאן, הוא פי הנר האמצעי. ושיעור הכתוב הוא: לנגד פי הנר האמצעי יביטו פיות הנרות

4

מלבי"ם יחזקאל פרק מג

 מסבבים לתוכן מת וכו' יצא אין מחזירין אותו, וכמ"ש וישכב עוזיה עם אבותיו ויקברו אותו בשדה הקבורה אשר למלכים כי אמרו מצורע הוא, וכ"ז מורה כדעת הרמב"ם (פ"ז מה' בהב"ח) שאם ירצו ז' טובי העיר קוברים לתוך עיירות המוקפות חומה אם לא יצא לחוץ, ודעת הראב"ד והר"ש אינו כן, ועי' שו"ת מהרי"ט חלק יו"ד סי' ל"ז מ"ש בענין קבר חולדה הנביאה, וגם לדעת הראב"ד י"ל שהיו קוברים שלא ברצון חכמים) ועז"א שהיו מטמאים את המקום בפגרי מלכיהם, וגם יל"פ שקרא אותם פגרים גם בחייהם, שכמו שיהיה הגוף פגר מת אם נסתלק ממנו נפש החיונית המרגשת, כן גם בעוד נפשו הבהמיית

5

מנחת שי בראשית - מקורות פרק כה

 יט דחס' יו"ד כתי', עכ"ל: עכ"ל הרמ"ה.כ ובהללי: הכוונה ל'העתק הללי'.כא המאירי: חיי שרה פרשה ג, לג ע"ב.כב ומסורת: מ"ג - ד על אתר.כג שומר הפילגשים: אס' ב יד.כד בש"ת הרמב"ן: שו"ת הרשב"א המיוחסות לרמב"ן, סי' רל"ב.כה ובתשובת הרשב"א הביאה הב"י: בית יוסף, יורה דעה, סי' ערה, ד"ה כתב הרשב"א (התשובה אינה נמצאת בשו"ת הרשב"א שלפנינו, ואפשר שהיא קיצור של התשובה הנזכרת לעיל, משו"ת הרשב"א המיוחסות לרמב"ן).כו ומה שאכתוב: מ"ש שמ' יב ז ('ונתנו על שתי המזוזת'); במ' ז א ('כלות משה').כז בפ' חלק: סנהדרין צא ע"א.כח למקמתם בשמתם: בר' לו מ.

6

מנחת שי בראשית - הערות פרק כח

 בטעות בפשטא].100 נוסח ד הוא במ"ם פתוחה. מלשונו של נורצי משתמע שהוא מכריע, בעקבות א"ת, שהמ"ם קמוצה. ניקודו של הדיבור־המתחיל פה הוא כנראה פרי שגגה או חוסר הקפדה. וראה במבוא, עמ' 42 (על נוסח בני תימן, מחלת, בחטף קמץ במ"ם, ראה למשל ר' יחיא צלאח, שו"ת פעולת צדיק, חלק א, ירושלים תשל"ט, עמ' יח).101 מן ההקשר כאן נראה ש'סדור' הוא בלא רווח כלל, אך ראה הערתי בבמ' כו ה ('ראובן בכור ישראל').102 ההערה לקוחה מא"ת [והיא באה להוציא מדפוס ונציה ש"ז, שסומנו בו במילה 'השמימה' אתנחתא ופשטא].103 נורצי ניקד כאן בטעות את בי"ת 'אעבדך' בפתח (

7

מנחת שי שמות - מקורות פרק יב

 א ('כלות משה').יד ובנדה: לג ע"א.טו והנושא אותם: וי' טו י.טז התוספות: נדה לג ע"א, ד"ה והנשא.יז במס' שבת: נה ע"ב.יח מעבירם: שמ"א ב כד.יט מינץ: שו"ת מהר"י מינץ, סי' ח.כ מה שכתבתי: מ"ש שמ"א ב כד ('מעברים עם ה''); וי' טו י ('והנושא אותם יכבס בגדיו').כא אור תורה: א"ת דב' ו ט.כב ר' אלייא: מסורת המסורת, הקדמה שנייה, עמ' 95.כג בהקדמת מקרא גדולה: הקדמת יעקב בן חיים ן' אדוניהו, מהד' גינצבורג, לונדון 1867, עמ' 59.כד לקח טוב: דב' ו ט, יא ע"ב, ד"ה פס' וכתבתם.כה ובמנחות: לד

8

מנחת שי שמות - מקורות פרק יג

 א כמו... עליהם: לקח טוב על אתר, לח ע"א.ב במ"ג: מ"ג - ד יר' יז כו (נורצי הפנה בטעות לפרק י"ח הסמוך).ג המדפיס: ד, ונציה ש"ז.ד במסרה: מ"ג - ד דה"א א א.ה יעקב לבית לוי: שו"ת יעקב לבית הלוי, ונציה שע"ד, סי' יד, נה ע"א - נו ע"ב.ו מוהר"י קארו: בית יוסף, טור אורח חיים סי' לב, לד ע"א, ד"ה וכתב הר"י (השני).ז בשם הר"י אלכסנדרי: ר"י אסכנדרני כתב: 'לפי שאין צריך לגרור... כגון לאבותיך שכתבו מל' בוא"ו מוחק הו"א וממשיך הבי"ת מעט, וכן העבודה שכת' מלא בוא"ו או יביאך שכתב ביו"ד וכן כיוצא בהן'. ור'

9

מנחת שי שמות - מקורות פרק יד

 ע"א, ד"ה כל השירות.כז רש"י: מגילה טז ע"ב, ד"ה אריח וד"ה לבינה.כח וממסכת סופרי': פי"ג ה"ג.כט המרדכי: מגילה סי' תשצ, יז ע"ג.ל בשם הירושלמי: מגילה פ"ג ה"ח, עד ע"ב.לא הריב"ש: שו"ת הריב"ש, סי' רפ"ו, עט ע"א.לב הרמב"ם: הל' ספר תורה פ"ח ה"ד.לג דהיינו ט' אותיות: זו נערת הסבר של נורצי.לד אוירין: עכ"ל הריב"ש.לה בדפוסא: מ"ק - ד על אתר.לו בפ' וארא: מסורה צדית של ד וונציה ש"ז לשמ' ח כז.לז ובשופטי' ד': מ"ג - ד שופ' ד טז.לח פרעה: פסוקנו.לט סיסרא: שופ' ד טז.מ ערוב: שמ' ח כז.

10

מנחת שי שמות - מקורות פרק לב

 סופרים פי"ז ה"ז.כד במרדכי: מרדכי מגילה יח ע"א, סי' תתה.כה וכו': עכ"ל המרדכי.כו בספר הרמב"ם: הלכות ספר תורה פ"ח ה"ד.כז מטה משה: סי' תשמח, עמ' רמב.כח בש"ת מהר"ר יודא מינץ: שו"ת מהר"י מינץ, סי' ח'.כט חברו: להלן פס' יא.ל התוספות: מגילה כב ע"א, ד"ה אין.לא ויחל: פסוקנו.לב והקרבתם דפסח: במ' כח יט.לג האגודה: סי' כז, קלב ע"א.לד והמרדכי: מגילה יח ע"א, סי' תתה.לה כתיקון ר"ת: ראה 'הלכות ספר תורה... מרבנו יעקב בר' מאיר' בתוך: מחזור ויטרי, עמ' 664 ('ויאמר דראיתי את העם. סד':').לו ויבקש להרג: שמ'

1234567891011121314151617181920