ערוך השולחן אורח חיים סימן תרלח

ערוך השולחן אורח חיים סימן תרלח

  

סעיף א
כתיב [ויקרא כג, לד] בחמשה עשר יום לחדש השביעי הזה חג הסוכות שבעת ימים לד' והך הסוכות מיותר הוא שהרי ידענו דבסוכות קאי כדכתיב אח"כ [שם מב] בסוכות תשבו וגו' וה"ל למיכתב חג שבעת ימים ואנא ידענא דבסוכות משתעי [ב"ח] אלא לדרשא קאתי דחג הוא לשון חגיגה והוא הקרבן חגיגה וכשם שחל שם שמים על החגיגה שהרי אסורין בהנאה עד אחר הקטרת האימורין כך חל שם שמים על הסוכה וזהו לד' כלומר שתהיה הסוכה קדש כל ז' ימי החג ואסור ליהנות ממנה [סוכה ט'.] ואסור ליטול ממנה אפילו קיסם לחצוץ שיניו:
סעיף ב


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.