ספר חסידים (מרגליות) סימן תתקסח

ספר חסידים (מרגליות) סימן תתקסח

  


אם יבואו תלמידים במקום אחד לפני הרב להיות בביתו מתאכסנים ויש רב אחר בעיר מוטב שילמדו מן הרב שבבית וכתיב (משלי כ"ג א') בין תבין את אשר לפניך אם יודע כמו האחר. אם רואה הרב שחפצים ללמוד לפני רב אחר יאמר להם לפני מי שאתם חפצים ללמוד תלמדו לא אקפיד ואין לבי עליכם לא מכל הרבנים זוכה אדם ללמוד שאפי' לחוצה לארץ הולך אדם ללמוד לפני רב אע"פ שיש בארץ רבנים כר' יוסי הכהן שהלך לפני רבו לצידון. ואין להקשות מבר קפרא שאמר על רב חמא עמא ורב יצחק הלך מרמי בר חמא.