טוחן

טוחן מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 914 מקורות עבור טוחן. להלן תוצאות 31 - 40

בפרוייקט השו"ת המקוון 284,287 מקורות


31

ילקוט שמעוני תורה פרשת בהר

 השמור אי אתה בוצר אבל אתה בוצר את המופקר. לא תבצור כדרך הבוצרים מכאן אתה אומר תאנה של שביעית אין קוצצין אותה במקצה אבל קוצץ הוא בחרב. אין דורכין ענבים בגת אבל דורך הוא בעריבה. אין עושין זיתים בבית הבד ובקוטב אבל כותש הוא ומכניס לבודידה, רבי שמעון אומר אף טוחן הוא בבית הבד ומכניס לבודידה. שנת שבתון יהיה לארץ כיון שיצאה שביעית אף על פי שפירותיה שמיטה מותר אתה לעשות מלאכה בגופו של אילן אבל פירותיו אסורין עד חמשה עשר בשבט:והיתה שבת הארץ לכם לאכלה [כה, ו], לכם דומיא דלאכלה מה אכילה שהנאתו ובעורו שוה אף כל שהנאתו

32

זוהר - רעיא מהימנא כרך ג (במדבר) פרשת פנחס

 לא קשיא כאן על ידי שד כאן על ידי מלאך, חלום ע"י מלאך חד משתין בנבואה, חלום על ידי שד איהו שוא מסטרא דמותא ואיהו תבן דהכי אוקמוה כשם שאי אפשר לבר בלא תבן כך אי אפשר לחלום בלא דברים בטלים: אצטומכא דא קרקבן נקלף, ואוקמוה רבנן קורקבן טוחן דאיהו נטיל כלא ושחיק ומשדר לכל אברין אי אברין בלא חובין כגוונא דאוקמוה רבנן דאית מלין דמעכבין ית קרבנא דלא נחית לקבלא ליה ההוא דשדר קודשא בריך הוא לקבלא דורונא דיליה דאית דמקבל ליה קודשא בריך הוא על ידי אריה דאתמר ביה ופני אריה אל הימין לארבעתן וקודשא בריך הוא רכיב

33

ספר הלכות גדולות סימן לט - הלכות גיטין

 שבחן של חכמים, רבי מאיר חכם וסופר, רבי יהודה חכם לכשירצה, רבי טרפון גל של אגוזים, רבי ישמעאל חנות מיוזנת, רבי עקיבא אוצר בלום, רבי יוחנן בן נורי קופת הרוכלין, רבי אלעזר בן עזריה קופה של בשמים, משנת רבי אליעזר בן יעקב קב ונקי, רבי יוסי נמקו עמו, רבי שמעון טוחן הרבה ומוציא קמעה ומה שמוציא אין מוציא אלא סובין, וכך אמר רבי שמעון בן יוחי לתלמידיו בניי שנו מדותיי, שמדותי תרומות הן מתרומות מדותיו של רבי עקיבא.(שם סז ב) מי שאחזו קורדיקום ואמר כתבו גט לאשתו, לא אמר כלום, אמר כתבו גט לאשתו ואחזו קורדיקום וחזר ואמר אל

34

תשובות רב נטרונאי גאון - ברודי (אופק) תשובות פרשניות סימן תעח

 תשובות רב נטרונאי גאון - ברודי (אופק) תשובות פרשניות סימן תעח* האי מאן דסלית סילתי חייב מישום [טוחן, אמר] רב אשי אי קפיד אמשחתא חייב משום מחתיך (שבת עד ע"ב), הכין פירושה: אילא קפיד אמשחתא ומסלית [... ]י דמק[צת] משוי להון גרמידא ומיקצת משוי להון זרתא ומקצת משוי להון תרין גר[מידי, אינו חייב רק מישום טוחן.] אבל ודאי קפיד אמשחתא, דימשוי לכולהון גרמידא גרמידא או תרין גרמידי, חייב א[ף מישום] מחתך.

35

תשובות רב נטרונאי גאון - ברודי (אופק) תשובות פרשניות סימן תפ

 מישום זורע - ומנא לן דאמרינן הכין, מדרב יוסף באספסתא ומדאביי בקנובי סילקא. כניפינון, חייב משום מעמיר, מדאמר רבא (שם עג סע"ב) מאן דכניף מילחא וכול' ואמר אביי (שם) אין עימור אילא בגידולי קרקע, ראיוי מיהא גידולי קרקע אינון וחייב. קלפן ונטל קרומיות שלהן חייב משום מפשיט, קרען ודקן חייב משום טוחן ומחתך, מן דרב מנשי (שם עד רע"ב) דהאי מאן דסלית סילת וכול' ואמר רב אשי כול', ומשום פוצע מדהצד חלזון והפוצעו כול' (שם עה ע"א) ואמר רבא מאי טעמא דרבנן וכול' - האי ריוי גידולי קרקע אינין - וחייב מישום מכה בפטיש. גדלה, חייב שלש, מישום מיסיך ומישום אורג ומישום בונה.

36

רש"י שופטים פרק טז

 אנשובל"א מסכת אורטרא בלע"ז:(טז) ותאלצהו - דחקתו ואין לו דמיון:(יח) ותרא דלילה כי הגיד לה - נכרין דברי אמת:(יט) ותקרא לאיש - לשלוחן של סרנים:(כא) ויורידו אותו עזתה - מקום תחלת קלקולו:ויהי טוחן - בריחים מלאכה כבדה ורבותינו פירשו מה שפירשו:(כה) בין העמודים - אשר הבית נכון עליהם:(כו) והמישני - פנפא"ר בלע"ז כמו אולי ימושני:(כח) זכרני נא - זכור כ' שנה ששפטתי את ישראל ולא אמרתי לאחד מהם העבר לי מקל זה ממקום למקום:נקם אחת משתי עיני - ושכר עין השנית הנח לי לעולם הבא וכאן פרע לי שכר אחת מהן:(כט) וילפת - ויאחז אונבר"לא בלע"ז כמו ויחרד האיש וילפת

37

רש"י ישעיהו פרק י

 וכבוד יערו וכרמילו - הם רבוי חיילותיו:כרמל - יער גבוה:כמסוס נוסס - לפי שדימה אותם לעצי יער דימה פורענותם לתולעת הנוסר בפיו וטוחן העץ וקורהו סס כמו כצמר יאכלם סס (לקמן /ישעיהו/ נא):כמסוס נוסס - כמגור המגורר:כמסוס נוסס - כמסוס של נוסס שהוא נטחן דק דק שהתולעת טוחן כך היה האפר ושריפת גופן דק, מסוס הוא הנטחן ונופל ע"י תולעת, נוסס הוא התולעת:(יט) ושאר עץ יערו - הנותרים בחיילותיו:מספר יהיו - נחים לספור כי מעט הם ונער יוכל לכתבם ואמרו רבותינו עשרה נשאר מהם שאין לך קטן שאינו כותב יו"ד קטנה:(כ) להשען על מכהו - לסמוך על מלכי מצרי' שהם היו

38

רש"י איוב פרק לא

 הגדולה והוא מגזירת לא תאסיפון אם זו עשיתי הייתי ראוי לבא עלי קלל' זו:(ח) אזרעה ואחר יאכל וצאצאי ישורשו - יעקרו השרשין:(ט) ועל פתח רעי ארבתי - לאשתו ישיב לי גמולי:(י) תטחן לאחר אשתי - רבותינו פירשוהו לשון תשמיש כמו ויהי טוחן בבית האסורין (שופטים ז):(יא) כי היא זימה - וירא הייתי אם עשיתי שהוא עון פלילי, עון שמשפט יסורין ראויין לבא על ידו:(יב) ובכל תבואתי תשרש - האש הזאת לכן נמנעתי מעשות כשהוא מדבר בל' עיקור אומר תשרש ובל' שרש אומר תשרש וכן ישורשו ל' עיקור ישרשו ל' שרש:(יד) ומה אעשה וגו' - זאת נתתי אל לבי וכי יפקוד

39

גור אריה שמות פרשת תרומה - תצוה פרק כז

 כו'. ואם תאמר, והרי כבר כתיב "שמן זית זך" שלא יהיו בו שמרים, ואם טחנו יש בו שמרים, ויש לומר דהא אתא קרא שיהיה מגרגרו בראש הזית, אבל "כתית" מלתא בפני עצמו, דהווה אמינא דלא קפיד רק אזית שיהיה זך, שאם אין הזית זך - אין השמן זך, אבל אם הוא טוחן, אף על גב שמעורב בו מכח הטחינה קצת שמרים, אין זה כל כך נחשב, שהרי אין כולו שמרים, ואילו לא היה הזית בעצמו זך אז כל השמן אינו זך, לכך צריך "כתית" 'ולא טחון'. ואי כתב "כתית", הווה אמינא דוקא שלא יהיה נטחן קפיד, דאם נטחן הוא עב מאוד,

40

רבי אליהו מזרחי שמות פרשת תרומה - תצוה פרק כז

 כו'. אין זה ראיה לדבריו, דמקרא מלא הוא "זך", ואין זך אלא נקי, כדתניא בבריתא דלעיל. ועוד, שאין לדבריו ראיה מזו המשנה כלל. אלא הכי פירושו: וכיצד הוא עושה, שיצא השמן זך בלי שמרים, כמו ששנינו במנחות: "מגרגרו בראש הזית וכותש ונותן לתוך הסל, זה - ראשון. טען בקורה, זה - שני. טוחן וטען, זה - שלישי. הראשון למנורה, והשאר למנחות". ופירש רש"י: "מגרגרו בראש הזית - גרגיר אחד מכאן וגרגיר אחד מכאן", אם היה מהזית הראשון מהשלשה זתים, דקתני במתניתין: שלשה זתים הן ובהן שלשה שלשה שמנים, או מגרגרו בראש הגג אם היה מהזית השני, או עוטנו בבית הבד עד שילקט הכל ומעלהו

1234567891011121314151617181920