טוחן

טוחן מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 840 מקורות עבור טוחן. להלן תוצאות 31 - 40

בפרוייקט השו"ת המקוון 268,470 מקורות


31

ילקוט שמעוני תורה פרשת בהר

 השמור אי אתה בוצר אבל אתה בוצר את המופקר. לא תבצור כדרך הבוצרים מכאן אתה אומר תאנה של שביעית אין קוצצין אותה במקצה אבל קוצץ הוא בחרב. אין דורכין ענבים בגת אבל דורך הוא בעריבה. אין עושין זיתים בבית הבד ובקוטב אבל כותש הוא ומכניס לבודידה, רבי שמעון אומר אף טוחן הוא בבית הבד ומכניס לבודידה. שנת שבתון יהיה לארץ כיון שיצאה שביעית אף על פי שפירותיה שמיטה מותר אתה לעשות מלאכה בגופו של אילן אבל פירותיו אסורין עד חמשה עשר בשבט:והיתה שבת הארץ לכם לאכלה [כה, ו], לכם דומיא דלאכלה מה אכילה שהנאתו ובעורו שוה אף כל שהנאתו

32

זוהר - רעיא מהימנא כרך ג (במדבר) פרשת פנחס

 לא קשיא כאן על ידי שד כאן על ידי מלאך, חלום ע"י מלאך חד משתין בנבואה, חלום על ידי שד איהו שוא מסטרא דמותא ואיהו תבן דהכי אוקמוה כשם שאי אפשר לבר בלא תבן כך אי אפשר לחלום בלא דברים בטלים: אצטומכא דא קרקבן נקלף, ואוקמוה רבנן קורקבן טוחן דאיהו נטיל כלא ושחיק ומשדר לכל אברין אי אברין בלא חובין כגוונא דאוקמוה רבנן דאית מלין דמעכבין ית קרבנא דלא נחית לקבלא ליה ההוא דשדר קודשא בריך הוא לקבלא דורונא דיליה דאית דמקבל ליה קודשא בריך הוא על ידי אריה דאתמר ביה ופני אריה אל הימין לארבעתן וקודשא בריך הוא רכיב

33

ספר הלכות גדולות סימן לט - הלכות גיטין

 שבחן של חכמים, רבי מאיר חכם וסופר, רבי יהודה חכם לכשירצה, רבי טרפון גל של אגוזים, רבי ישמעאל חנות מיוזנת, רבי עקיבא אוצר בלום, רבי יוחנן בן נורי קופת הרוכלין, רבי אלעזר בן עזריה קופה של בשמים, משנת רבי אליעזר בן יעקב קב ונקי, רבי יוסי נמקו עמו, רבי שמעון טוחן הרבה ומוציא קמעה ומה שמוציא אין מוציא אלא סובין, וכך אמר רבי שמעון בן יוחי לתלמידיו בניי שנו מדותיי, שמדותי תרומות הן מתרומות מדותיו של רבי עקיבא.(שם סז ב) מי שאחזו קורדיקום ואמר כתבו גט לאשתו, לא אמר כלום, אמר כתבו גט לאשתו ואחזו קורדיקום וחזר ואמר אל

34

תשובות רב נטרונאי גאון - ברודי (אופק) תשובות פרשניות סימן תעח

 תשובות רב נטרונאי גאון - ברודי (אופק) תשובות פרשניות סימן תעח* האי מאן דסלית סילתי חייב מישום [טוחן, אמר] רב אשי אי קפיד אמשחתא חייב משום מחתיך (שבת עד ע"ב), הכין פירושה: אילא קפיד אמשחתא ומסלית [... ]י דמק[צת] משוי להון גרמידא ומיקצת משוי להון זרתא ומקצת משוי להון תרין גר[מידי, אינו חייב רק מישום טוחן.] אבל ודאי קפיד אמשחתא, דימשוי לכולהון גרמידא גרמידא או תרין גרמידי, חייב א[ף מישום] מחתך.

35

תשובות רב נטרונאי גאון - ברודי (אופק) תשובות פרשניות סימן תפ

 מישום זורע - ומנא לן דאמרינן הכין, מדרב יוסף באספסתא ומדאביי בקנובי סילקא. כניפינון, חייב משום מעמיר, מדאמר רבא (שם עג סע"ב) מאן דכניף מילחא וכול' ואמר אביי (שם) אין עימור אילא בגידולי קרקע, ראיוי מיהא גידולי קרקע אינון וחייב. קלפן ונטל קרומיות שלהן חייב משום מפשיט, קרען ודקן חייב משום טוחן ומחתך, מן דרב מנשי (שם עד רע"ב) דהאי מאן דסלית סילת וכול' ואמר רב אשי כול', ומשום פוצע מדהצד חלזון והפוצעו כול' (שם עה ע"א) ואמר רבא מאי טעמא דרבנן וכול' - האי ריוי גידולי קרקע אינין - וחייב מישום מכה בפטיש. גדלה, חייב שלש, מישום מיסיך ומישום אורג ומישום בונה.

36

אבן עזרא שמות (הפירוש הארוך) פרשת בא פרק יא

 ח), חצות לילה אקום להודות לך (תה' קיט, מב). וטעם אני יוצא על הגזרה היוצאת מאת השם:(ה) היושב על כסאו הראוי לשבת על כסאו אחריו. והזכיר הנכבד מכל מצרים, שהוא בן אדוניהם שהכל עבדים לו. והנבזה מהכל בכור השפחה שהוא עבד. וטעם אשר אחר הריחים שהוא טוחן, כמו ויהי טוחן בבית האסורים (שופ' טז, כא). וכבר אמרתי כי הנביאים אינם שומרים המלות רק הטעמים, כי מלת הגמאיני (ברא' כד, יז) - השקיני (שם שם, מה), וזכור ושמור, ושוא ושקר, לא תחמוד ולא תתאוה שוים בטעם. ועוד אדבר ע"ז בתפלת משה (שמות לב, ט). והנה בכור השפחה, כמו בכור השבי, כי

37

אבן עזרא קהלת פרק יב

 בו רע ואנשי החיל הם השוקים ויורה עליו והתעותו, כי אין להם כח לעמוד, וענין חיל כח בעבור היות כל הגוף עליהם, והטוחנות הם השנים, והרואות העינים:(ד) וסגרו דלתים - הם השפתים וכמוהו דלתי פניו מי פתח:בשפל קול הטחנה - הוא הקרב העליון והוא המסס שהוא טוחן המאכל ומלת בשפל שם ואיננו תואר וכמוהו טוב שפל רוח וענינו שפלות וענין בשוק על דרך משל כשישפל קול הטחנה אין קמח נמצא ויהו חנויות שוק האופים סגורי' ונמצא דלתי ודלתות כמו שפתי ושפתות:ויקום לקול הצפור - ידוע כי המאכל יוליד השינה ובהסגר הפה נכרת המאכל וייקץ לדבר קל:וישחו כל בנות השיר -

38

אבן עזרא - הפירוש הקצר שמות פרשת בא פרק יא

 להם כלי כסף וזהב. ואלו ידעו שלא ישובו, לא היו נותנים. והדבר השני: שיטבע פרעה וחילו. כי אלו היו הולכים ברשותו, ואין בלבו שישובו, לא רדף אחריהם. והעד: ויגד למלך מצרים כי ברח העם (שמות יד, ה). אני יוצא - על ידי שליח:(ה) אשר אחר הרחים - שהוא טוחן, ויש אומרים שהוא כמו תחת הרחים, שישימו על פי הבור:(ו) אשר כמהו - אשר על כמהו, על עבד כמהו, או כמהו - על הקול. לא תוסף - על הצעקה:(ז) לא יחרץ כלב - פירושו לפי המקום. ויש אומרים שהוא מגזרת אתה חרצת (מ"א כ, מ). והטעם האות הדומה לוי"ו שיחרץ בלשונו:(ט) ויאמר ה'

39

אברבנאל שופטים פרק טז

 ביסורים וקשורים ושסר כחו מעליו ולא הרגיש בהם כראוי, ולכן כאשר אמרה לו (כ) פלשתים עליך שמשון שחשב להנער ולעשות גבורות והנה סרה ממנו ההשגחה האלהית,(כא) ואחזוהו פלשתים וינקרו את עיניו ויורידו אותו עזתה, לפי שהיה שם התחלת קלקולו ויאסרוהו בנחשתים, וכדי לבזותו ולהיותה מלאכה כבדה היה טוחן בבית האסורים:(כב) וזכר שכאשר צמח שער ראשו קרה מה שספר ועשה שם שמשון הגבורה שעשה במותו. ואין ראוי שנחשוב שהיה כח שמשון בשערות ראשו בדרך טבעי, ושלכן סר בסורם ושב כחו בהחזרתם לצמוח, אבל היה כחו דבר נסיי בעוד שישמור נזירותו, וכאשר הלך אחרי עיניו, וגלה סודו לשוכבת חיקו, ולא

40

אברבנאל ישעיהו פרק ג

 לכם, ומדוע תתנשאו עליהם לשתדכאו אותם, כי המנוי שלכם להצילם היתה לא לדכאם, ומלכם מלה מורכבת, כמו מה לכם, וכמוהו מזה בידך, ואמר ופני עניים תטחנו, לפי שהיו מכים את העניים על הלחי, כי תטחנו הוא כמו תדכאו. ואפשר לפרש תטחנו כפשוטו, מכריחים את העניים שיעבדו אותם בגופיהם, והוא מלשון טוחן בבית האסורים. הנה בזה כולו השיב על מה שאמר עמי נוגשיו מעולל, והותרה השאלה הרביעית, ואחר זה שב להוכיח את הנשים שהיו מושלות בהם מפני זנותם, כמו שאמר ונשים משלו בו, (טז) ועל זה אמר יען כי גבהו בנות ציון, שהיו בעלות גאוה, או שהיו מגביהות גופן למעלה ע"י

1234567891011121314151617181920