דרכי משה הקצר חושן משפט סימן כד

דרכי משה הקצר חושן משפט סימן כד

  

(א) אבל אם היה שמעון נאמן נזקקין לו תחלה מכח מיגו ולקמן סימן ע"ב יתבאר בעזרת השם כל חילוקי דין זה:
(ב) ובמרדכי ריש בבא מציעא (סי' רכה) משמע דאף אם התובע מודה לנתבע אפילו הכי דינא הכי ועיין שם:
(ד) ונמוקי יוסף (ב"ק כ ב) כתב דפירוש נזקקין לתובע תחלה אם התובע מבקש שלא יגמרו עכשיו הדין או שחייב הנתבע לישבע לא יוכל לומר הנתבע שלא ישבע אם לא עכשיו אבל אי זיילי נכסיה משום זה נזקקין לנתבע וכן כתב בית יוסף סוף סימן כ"ב (מחו' ח) בשם תשובת הרשב"א (ח"ד סי' סז) דאפילו קבלו קנין לדון בפני בית ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.