בית אל הלכות קידוש החודש פרק ג

בית אל הלכות קידוש החודש פרק ג

  

הלכה א
[א] המפרש הקשה ממ"ש רבינו לקמן הלכה ט"ז דחוזרין ומקדשין את החדש בזמנו והלח"מ כתב ליישב ודבריו צדקו מאוד אף דלשון רבינו דכתב שאין עדותן אחר ל' יום מועלת שכבר נתעבר החדש לא יסכים לזה ואמנם לפי מ"ש רבינו שם הלכה ח"י שעל ניסן ותשרי אין מאיימין כלל כשבאו לפני חצי החדש עיי"ש א"כ הדרא קושיא לדוכתא דהא יהיה תועלת בעדותן ואין לומר דרבינו מיירי בשאר החדשים זה אינו דהא כתב לקמן הלכה ב' דאין מחללין אלא על ניסן ותשרי ואמנם י"ל דבזמן שבית המקדש קיים מיירי וא"כ (איך) מצינו לפרש האי דעל לילה ו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.